حمایت از مناطق محروم ، گروه های محرومیت زدایی و سایت تبلیغ جهادی

باسلام
شما می توانید برای و حمایت مالی و کمک جهادی از ( مناطق محروم ، گروه های جهادی و محرومیت زدایی و سایت تبلیغ جهادی ) با مسئول سایت تماس بگیرید.

شماره تماس:۰۹۹۰۴۵۲۹۶۷۵