مرور برچسب

مستضعفان

رمز اصلاح کارها

در چه صورتی کار ها اصلاح می شود ؟ رمز اصلاح کار ها چیست ؟ ریشه کنی فقر و رفع محرومیت از محرومان ، زمانی محقق می شود که همه ی اقشار مردم در رفع گرفتاری ضعفا ، سهیم شوند ؛ رمز اصلاح کار ها ، مردم و همکاری مردم است . برای همه واضح…