مرور برچسب

شیوه کمک رسانی

توجه به آبروی انسانی در محرومیت زدایی

پیرامون درنظر گرفتن ظرائف کار محرومیت زدائی سابقاً مطرح شد که در میان این همه فعالیتهای جهادیِ محرومیت زدائی و فرهنگی تبلیغی، آفاتی هم وجود دارد. آنچه در ابتدای کار، گروه های جهادی باید به آن توجه کنند این است که یک حرکت جهادی باید با…