مرور برچسب

سعادت

آگاهی تاریخی لازمه تبلیغ جهادی

تاریخ ، علم به وقایع درس آموز و عبرت انگیز گذشته و قوانین و سنن الهی حاکم بر آن وقایع است. این نوع نگاه به تاریخ ، بصیرت افزا و راه گشای افراد و جوامع بشری است. قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات خود به بیان حوادث اقوام گذشته پرداخته است.…

مردمی ترین افراد بشر

جهادگران بسیجی مردمی ترین افراد بشرند. آنان جامعه را به سمت سعادت می برند. (1) از جمله‌ى چیزهایى که مردم را به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است؛ جامعه‌اى که در آن فقر باشد، بیکارى باشد، مشکلات معیشتىِ غیر قابل حل وجود داشته…