مرور برچسب

سردار دلها

حاج قاسم

خوشا به سعادتت حاج قاسم که چه شهادتی نصیبت شد ! آن روز که در روستای دورافتاده­ی قنات ملک استان کرمان متولد شدی ، چه کسی فکر می کرد که زندگی ات در این دنیا در عراق تمام شود ، آن هم به دست شقی­ ترین موجودات شیطان بزرگ "آمریکا" ؛ چه کسی…