مرور رده

پاسخ به شبهات

گداپروری یا منع از صدق

⇐ مسئله ای مطرح می شود که این فعالیتهای محرومیت زدائی مردم را متوقع میکند و کمک رسانی و صدقه دادن به محرومان جز تن پروری و گداپروری نتیجه ای ندارد؟! مسئله کمک رسانی و صدقه به محرومین با دو چالش افراط و تفریط روبرو است گداپروری یا منع از…

تبلیغ مخلصانه برای دشمن

کار فرهنگی در فضای مجازی یک جهاد است اما این فضا اینقدر غبارآلود است که ممکن است ناخواسته در صف دشمن قرار بگیریم و تبلیغ مخلصانه برای دشمن انجام دهیم! اگر خدایی نکرده پیامی در فضای مجازی منتشر کنیم چه متن و چه صوت و چه فیلم هرچه باشد و…