مرور رده

محتوای تبلیغ جهادی

اصول اساسی امر تبلیغ چیست؟

آنچه در هر کار ضروریست شناخت اصول و ظرائف کار است و کسی موفقتر است که این مرحله را به خوبی طی کرده باشد. در این مقاله اصول اساسی پیرامون امر شریف تبلیغ بیان میشود، که از محضر اساتید حوزه علمیه استفاده کرده ایم، امید است که مورد…