مرور رده

شیوه های تبلیغ جهادی

شیوه موثر تبلیغ دین چیست؟

یکی از کارهای تبلیغی علما و روحانیون منبر رفتن و سخنرانی بود. شاید جزء سنتی ترین روش های تبلیغی محسوب شود. برخی قائل اند که زمانه عوض شده و تحولات بسیاری در جامعه بوجود آمده و باید روش تبلیغ را هم عوض کرد و دیگر دوران منبر رفتن تمام شده.…

اسرار دستیابی به کار تشکیلاتی

همانطور که می دانید کار تشکیلاتی قوت فعالیت را چندین برابر می کند. ولیکن برای به دست آوردن چنین عنصر گران بهایی شناخت شیوه های آن ضروری است. برای دستیابی به کار تشکیلاتی اسراری وجود دارد که رسیدن به یک تشکیلات و حفظ آن منوط به آنها است.…