مرور رده

تبیین محرومیت زدائی

اول شناخت سپس محرومیت زدائی

فقر ، فقیر ، خط فقر ، محرومیت و مناطق محروم و واژه هایی از این قبیل که با شنیدن آنها تصویر لباس وصله دار و کفش پاره و بچه های کم سن و سال  سر چهار راه ، خانه ای کوچک بدون امکانات در مناطق دور دست با زندگی سخت و دشوار و ... به ذهن می رسد و…