تحقق اسلام در محیط زندگی


موظفید اسلام را در محیط زندگی محقق کنید.[۱]

اسلام چگونه در محیط زندگی محقق می شود؟

طلاب باید په کار هایی انجام دهند ؟

تبلیغ جهادی ؛ یکی از راه های اساسی برای تحقق اسلام در محیط زنگی است. یعنی رفتن طلاب به میان مردم برای تبلیغ دین ؛ مبلغ جهادی به میان مردم می رود و با آنها ارتباط برقرار می کند و با عمل به اسلام و رفتار های اسلامی ، در واقع  اسلام را در محیط زندگی خود محقق می کند و زندگی اسلامی او برای مردم الگو می شود.


[۱] امام خامنه ای ۱۸/۲/۹۸ ، دیدار با طلاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.